Om oss

Verksamhetens målgrupp är ungdomar 13 – 20 år som går i anpassad grundskola/gymnasieskola i Sundsvalls Kommun.

Fritid för Alla har som mål att skapa ett bra fritids/kultur utbud för målgruppen. Detta sker tillsammans med fritidsgårdar, bad och idrottshallar, bibliotek, föreningsliv m fl.

Bakgrund

Fritid för alla började som ett projekt inom Kultur & Fritid, Sundsvalls Kommun. Projektet drevs då i samarbete med Landstinget Västernorrlands Barn och Ungdoms habilitering, FUB, RBU, FA, och Solens IF.Projektet pågick under tiden februari 2001 – december 2004. Fr. o. m. januari 2005 är projektet en permanent verksamhet under Kultur & Fritid, Ungdomsavdelningen, Sundsvalls kommun!

Aktiviteter

På Kultur & Fritid/Ungdomsavdelningen arbetar vi med kultur och fritidsverksamhet för ungdomar. Fritid för Alla riktar sig till ungdomar med olika typer av funktionsvariationer. Vår uppgift är att arrangera fritidsaktiviteter för ungdomar. Fritidsaktiviteterna skall vara utformade så att så många som möjligt kan delta utifrån sina speciella behov.

Målgrupp

Fritid för Alla arbetar i första hand med ungdomar 13 -20 år med funktionsvariationer och som omfattas av LSS. Vi har verksamhet för ungdomar med utvecklingsstörning i olika grader, rörelsehindrade och ungdomar med autismspektra störningar.

Upptagningsområde

Upptagningsområdet är Sundsvalls kommun, i mån av plats och ekonomi även närliggande kommuner.

Kostnader

Deltagaravgifter finns angivna vid de aktiviteter som presenteras. För att inte göra fritidsaktiviteter omöjliga för många att delta i p.g.a. ekonomiska orsaker, försöker vi att hålla deltagaravgifterna så låga som det bara är möjligt.

Tillgänglighet på hemsidan

Vi följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Via länken nedan beskriver vi vad vi har gjort för att följa lagen och vilka problem som fortfarande finns.

Läs vår redogörelse av tillgängligheten av hemsidan

Fritidsförbundet

Fritid för Alla i Sundsvall har varit med och startat Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer. Du hittar mer information om förbundet här: www.fritidsforbundet.se

Fritidsförbundets grund är, att utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar samt FN:s konvention om barnets rättigheter, bygga verksamheten på grundvärdena delaktighet, tillgänglighet, självständighet och att alla unga har rätt att utvecklas på lika villkor.

Priser & utmärkelser

2011 Pris till Sveriges bästa volontärprojekt i Ung och Aktiv i Europa-programmet. Representerade Sverige i Belgien.

2012 Utmärkelse för att Fritid för Alla ”…är ett föredöme i Västernorrland med att informera om tillgänglighet för barn och ungdomar med ett funktionshinder, på kommunens hemsida…”

Tjänstedeklaration

FFA – fritid för alla

Fritid för Alla är en verksamhet som tillhandahåller anpassade (utifrån handikapp) fritidsaktiviteter riktade till ungdomar, 13-20 år, med funktionsvariationer i Sundsvalls kommun.

Beskrivning av tjänsten/servicen

FFA arbetar för att ungdomar med funktionsvariationer ska ges möjlighet att delta i en så varierad och upplevelserik fritid som möjligt. Aktiviteterna är i största möjligaste mån anpassade för ett aktivt deltagande för så många ungdomar som möjligt.

Vi lovar

Att lyssna på ungdomars önskemål om hur de vill att innehållet i verksamheten ska se ut.
Att skapa ett varierat utbud av aktiviteter utifrån ungdomars olika behov, idéer och åsikter för att möjliggöra delaktighet i en bra fritidsverksamhet.

Tjänstens gräns

Vi arbetar med fritidsaktiviteter och inte omsorg. Om deltagande ungdom behöver ledsagning eller är i annat behov av personlig assistens, ges möjlighet för personlig assistent/kontaktperson/ledsagare (via uppdrag av LSS/assistentbolag) att medverka tillsammans med aktuell ungdom.

Ditt ansvar

Som deltagande ungdom, eller vårdnadshavare till deltagande ungdom, är det din plikt att informera FFA om viktig information som gäller ungdomens välbefinnande.

Vid frågor

Om du inte är nöjd med denna tjänst, kan du vända dig till ansvarig chef för verksamheten.
Vid all kontakt med Sundsvalls kommun möts du med respekt av kunnig och trevlig personal.